About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 3 blog entries.

Certificació Eficiència Energètica

Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. IVA i TAXES no incloses. Segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, els edificis existents que siguin objecte de compravenda o lloguer i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici. L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici. Els edificis de nova construcció. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic. Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric Edificis o

Cèdula d’Habitabilitat

Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. IVA i TAXES no incloses. La visita es realitza màxim en les 48 hores posteriors a la sol·licitud. Els tràmits posteriors es fan efectius 24 hores després de la visita. La Generalitat té 1 mes per donar resposta a la sol·licitud. Consultar per a disponibilitat. La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. La cèdula d’habitabilitat és necessària per: Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions. Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. La cèdula d’habitabilitat pot ser: De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana. De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes). De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen. La vigència de les cèdules és de: Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys. Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys. Cèdules a partir de 2013: Cèdules de primera ocupació: 25 anys. Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys. Cèdules de segona ocupació: 15 anys. Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública: Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la

Inspecció Tècnica d’Edificis I.T.E.

Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. Preus aplicables a la província de Barcelona. Altres zones consultar. IVA i TAXES no incloses. Des del 26 de Febrer de 2011 és vigent el Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE), que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. Aquest decret preveu que l'informe de l'ITE s'elabori seguint uns models normalitzats per la Generalitat de Catalunya. L'ITE és el mitjà que regula l'Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. Una ITE es composa de tres parts: La inspecció visual dels elements, entitats, cobertes, patis .... de l'edifici que fa el tècnic encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, el tècnic ho comunicarà immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents. La redacció de l'informe del ITE i qualificació de l'estat de l'edifici per part del tècnic. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres. El certificat d'aptitud emès per l'Administració. S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari: Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012 Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013 Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014 Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015 A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat És obligació de la