Cèdula d’Habitabilitat

Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. IVA i TAXES no incloses. La visita es realitza màxim en les 48 hores posteriors a la sol·licitud. Els tràmits posteriors es fan efectius 24 hores després de la visita. La Generalitat té 1 mes per donar resposta a la sol·licitud. Consultar per a disponibilitat. La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. La cèdula d’habitabilitat és necessària per: Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions. Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. La cèdula d’habitabilitat pot ser: De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana. De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes). De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen. La vigència de les cèdules és de: Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys. Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys. Cèdules a partir de 2013: Cèdules de primera ocupació: 25 anys. Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys. Cèdules de segona ocupació: 15 anys. Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública: Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la