Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. IVA i TAXES no incloses.

Habitatge | Fins a 80 m2
150 €

Descompte web 10% 135 €

Habitatge | Entre 80 m2 i 150 m2
180 €

Descompte web 10% 162 €

Habitatge | A partir de 150 m2
250 €

Descompte web 10% 225 €

Local | Fins a 80 m2
150 €

Descompte web 10% 135 €

Local | Entre 80 m2 i 150 m2
180 €

Descompte web 10%
162 €

Local | Entre 150 m2 i 300 m2
250 €

Descompte web 10%
225 €

Local | A partir de 300 m2
250 € + 0,40 €/m2

Descompte web 10% 225 € + 0,40€/m2

Contracta la certificació online

Omple les dades de contacte

Et truquem per concertar hora i dia per fer la certificació

Segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, els edificis existents que siguin objecte de compravenda o lloguer i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica.
La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.
La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

 1. El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d’eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 2. L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.
Els edificis de nova construcció.

 1. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.
 2. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
 1. Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric
 2. Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 3. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 5. Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 6. Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 7. Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 1. A propietaris d’edificis o unitats d’aquests que els vulguin vendre o llogar.
 2. A administracions públiques que ocupin edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
És responsabilitat del promotor o propietari:

 • Encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica a un tècnic certificador.
 • Fer presentar el certificat d’eficiència energètica a l’ICAEN (ho pot delegar en el tècnic certificador mitjançant declaració responsable).
 • Incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer.
 • En edificis freqüentats pel públic s’ha d’exhibir l’etiqueta en un lloc visible.
 • Transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari en cas de venda o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer.
 • Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control i les inspeccions de verificació de la certificació.
 • Conservar la documentació original.
 • Renovar o actualitzar el certificat d’eficiència energètica una vegada expirat el certificat.

És responsabilitat del tècnic certificador:

 • Donar-se d’alta al registre de tècnics certificadors que habilitarà l’ICAEN (aquesta opció no és obligatòria per al tècnic certificador).
 • Realitzar les proves, comprovacions i inspeccions necessàries per tal de confirmar l’autenticitat de la informació continguda en el certificat.
 • Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament viables i rendibles econòmicament.
 • Incorporar el certificat d’eficiència energètica d’edifici nou en fase de projecte al projecte executiu i incorporar el certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici acabat al llibre de l’edifici.
 • Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control i les inspeccions de verificació de la certificació.

És responsabilitat de l’ICAEN:

 • Habilitar un registre públic dels edificis amb certificat d’eficiència energètica (en preparació).
 • Inspeccionar i fer un control tècnic i administratiu dels certificats, i expedir l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • Habilitar un registre de tècnics certificadors.
El tècnic desenvolupa les següents feines en relació a la Certificació:

 1. La inspecció tècnica que li encarregui la propietat de l’edifici
 2. La realització de l’Informe
 3. Tramitació administrativa de l’expedient.
 4. En el cas de voler fer obres de reparació i millora i el projecte de rehabilitació s’encarregués l’Estudi d’Arquitectura JMP, l’import de la Certificacio quedaria absorbit amb els honoraris de la rehabilitació.

Consulta recomenacions de l’ICAEN

icaen_c2